Free Shipping over 130 € for EU countries . Nakupujte tu

Zákaznícka podpora značky PROSA

info@prosa.sk

GDPR

Súlad s nariadením GDPR

Spoločnosť PROSA sa zaväzuje dodržiavať všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR), ktoré je nariadením Európskej únie a ktorého cieľom je chrániť súkromie a údaje osôb s pobytom v EÚ. Rešpektujeme vaše práva podľa nariadenia GDPR a venujeme sa ochrane vašich osobných údajov.

Správca údajov

Správcom vašich osobných údajov je:

Silvia Ďurovcová
ID: 52181103
Sídlo spoločnosti: Barošova 317/17 01901 Ilava
Registrované na Okresnom úrade Ilava

V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek súvisiacich s GDPR nás môžete kontaktovať na adrese info@prosa.sk.

Právny základ spracovania

Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je váš súhlas udelený tomuto správcovi v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/679 (nariadenie GDPR).

Kontaktné údaje správcu

Môžete nás kontaktovať na tejto e-mailovej adrese: info@prosa.sk.

Úradník pre ochranu údajov

Správca nevymenoval splnomocnenca pre ochranu osobných údajov.

Vaše práva

Podľa GDPR máte rôzne práva týkajúce sa vašich osobných údajov vrátane:

  • Prístup: Môžete požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame.
  • Oprava: Máte právo opraviť akékoľvek nepresnosti vo svojich osobných údajoch.
  • Vymazanie: Za určitých okolností môžete požiadať o vymazanie svojich osobných údajov.
  • Obmedzenie: V určitých situáciách máte právo obmedziť spracovanie svojich osobných údajov.
  • Prenosnosť údajov: Môžete požiadať o kópiu svojich osobných údajov v strojovo čitateľnom formáte na prenos inému prevádzkovateľovi.
  • Námietka: V určitých prípadoch môžete vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov.
  • Odvolanie súhlasu: Ak sa pri spracovaní spoliehame na váš súhlas, môžete ho kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na predchádzajúce zákonné spracovanie.
  • Podanie sťažnosti: Ak sa domnievate, že boli porušené vaše práva na ochranu údajov, máte právo podať sťažnosť miestnemu orgánu na ochranu údajov.

Medzinárodné prenosy údajov

Ak prenášame vaše osobné údaje mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), zabezpečíme primerané záruky na ochranu vašich údajov v súlade s požiadavkami GDPR.

Zabezpečenie údajov

Používame prísne bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou alebo zničením.

Uchovávanie údajov

Vaše osobné údaje uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené, pokiaľ zákon nevyžaduje dlhšie obdobie uchovávania.

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek týkajúcich sa vašich údajov a súladu s GDPR nás kontaktujte na adrese info@prosa.sk.